Regulamin korzystania z serwisu hancza-travel.travelpay.online

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU HANCZA-TRAVEL.TRAVELPAY.ONLINE

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), „Usługi Turystyczne Hańcza Travel Michał Żebrowski” z siedzibą w Suwałkach ul. Chłodna 6, NIP 844 236 95 22, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (nr wpisu do rejestru: 40092 ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

DEFINICJE:

 • Administrator lub Organizator – „Usługi Turystyczne Hańcza Travel Michał Żebrowski” z siedzibą w Suwałkach, ul. Chłodna 6 NIP 844 236 95 22, e-mail: biuro@hancza-travel.pl , wskazany w Umowie – Zgłoszeniu jako Organizator,
 • Impreza Turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • Płatność – dokonana przez Użytkownika zapłata za Imprezę Turystyczną w udostępnionej przez Organizatora formie płatności, która może obejmować przelew bankowy na wskazany w Umowie numer konta bankowego Organizatora lub przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą, przelew za pośrednictwem BLIK lub inna forma płatności dostępna w serwisie PayNow, zarządzanym przez mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności. Rezerwacja jest dokonywana w przypadku zawarcia umowy z Organizatorem poza Serwisem.
 • Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem https://hancza-travel.travelpay.online/
 • Uczestnik – Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika, jako osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, której dane zostały podanie w Serwisie,
 • Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361).
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Serwis, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich. Użytkownikiem może być również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, za zgodą opiekuna prawnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Zgodnie z art.8 . 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, aby ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowanie na urządzeniu końcowym najnowszej wersji przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,
  • zainstalowanie na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub innego program obsługującego pliki w formacie PDF.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego konta e-mail.
 7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik, po zapoznaniu się z różnymi rodzajami Imprez Turystycznych oraz propozycjami wyjazdów: w kraju lub zagranicą, weekendowych oraz tygodniowych, jak również objazdowych oraz wypoczynkowych Organizatora, jest przekierowywany do Serwisu w celu zawarcia Umowy na Imprezę Turystyczną.
 2. Użytkownik w Serwisie jest informowany o szczegółach Imprezy Turystycznej, w szczególności jej nazwie, terminie, szczegółowym opisie świadczeń oraz cenie brutto oraz dodatkowe produkty, takie jakie jak wycieczki fakultatywne, dostępne w ramach Imprezy Turystycznej.
 3. Organizator w ramach Serwisu przedstawia Użytkownikowi cenę za Imprezę Turystyczną, uwzględniając wszystkie wybrane przez Użytkownika opcje.
 4. Organizator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy dla jednego lub większej liczby Uczestników, jak również dokonanie Płatności.
 5. W celu zawarcia Umowy na udział w Imprezie Turystycznej, Użytkownik podaje obowiązkowo swoje: imię, nazwisko, adres email oraz dane Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne dane wskazane na formularzu konieczne do realizacji imprezy, w tym m.in.  datę urodzenia, telefon, numer dokumentu tożsamości wraz z datą jego wydania i datą jego ważności, adres (ulica, miasto kod pocztowy).
 6. Płatność dokonywana jest na podstawie danych Użytkownika, które, w przypadku wybrania metody płatności PayNow, przekazywane są do operatora danej metody płatności.
 7. Dla zwarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się z treścią Umowy, załącznikiem określającym przedmiot umowy, programem Imprezy Turystycznej, Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji oraz potwierdził akceptację tych dokumentów przez kliknięcie w przycisk „Akceptuję z obowiązkiem zapłaty Przelew online” jeśli w ramach danej Imprezy Turystycznej udostępniona jest ta metoda płatności albo „Akceptuję z obowiązkiem zapłaty Przelew bankowy”.
 8. Użytkownik poprzez dokonanie zapłaty w całości bądź w części, akceptuje warunki Umowy.
 9. Organizator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy przesyłając ją wraz załącznikami oraz informacjami dodatkowymi na podany adres e-mail.
 10. Realizacja Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Umowy.
 11. Użytkownik potwierdza i zapewnia, że posiada zgodę Uczestników na wskazanie w Serwisie ich danych niezbędnych do udziału w Imprezie Turystycznej.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Dostępne metody płatności: przelew tradycyjny, szybki przelew, BLIK, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Serwis oferuje możliwość dokonania Płatności za Imprezę Turystyczną w sposób dostępny dla danej Imprezy Turystycznej, co wynika z informacji zawartych na wyświetlanych formularzach.
 4. Terminy płatności za Imprezy Turystyczne określone są każdorazowo w Umowie.
 5. W przypadku Umowy zawartej w formie pisemnej i realizacji Płatności w formie przelewu bankowego, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy. Przy obliczaniu powyższego 24-godzinnego terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
 6. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Autopay S.A.
 7. Zwroty dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zwrotu na kartę, czas zaksięgowania środków na rachunku karty zależy od banku i wynosi maksymalnie do 14 dni

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Administratorowi.
 2. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

VII. REKLAMACJE

 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, pod warunkiem, że dodatkowe regulaminy, warunki czy zasady wewnętrzne wydane przez Organizatora wskazane w pkt. XI.3 niniejszego Regulaminu nie wskazują inaczej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu nie są realizowane bądź zostały zrealizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej przesyłając wiadomość e-mail na adres biuro@hancza-travel.pl lub listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora podany w Umowie.
 4. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy, której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.
 5. W sytuacji, gdy przekazane przez Uczestnika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do uczestnika o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji.
 1. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie Imprezy Turystycznej, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 14 dni roboczych w formie, w której została złożona reklamacja na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni roboczych, Organizator powiadamia Uczestnikowi o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas przeglądania Serwisu takie jak przejęcie przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu oraz przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do takiej przerwy doszło z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działała nieprzerwanie oraz bezbłędnie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w urządzeniu/urządzeniu mobilnym należącym do Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

IX. DOSTĘP DO SERWISU

Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu oraz przerwy techniczne, trwały jak najkrócej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przekazywane dane osobowe przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, są zbierane i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu zgodnie z polityką cookies POLITYKA COOKIES

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.hancza-travel.pl
 2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na powyższej stronie internetowej.
 3. Organizator może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną w ramach Serwisu lub pakietu takich usług.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.),
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19),
  • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) nie jest stosowana do umów o Imprezę Turystyczną, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 tej ustawy – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 tej ustawy.